“พวกเราเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์สื่อดิจิตอลและมัลติมีเดีย”
โดยยึดหลักคุณภาพในการสร้างสรรค์งานควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นเลิศ

      บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด หนึ่งในเครือ
บริษัทจันวาณิชย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านสื่อดิจิตอล
และมัลติมีเดีย โดยพัฒนา สร้างสรรค์และผลิตผลงานในการ
เผยแพร่สาระความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน

:: เปลี่ยนความต้องการของคุณให้เป็นจริง ::

      เรารับให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตและพัฒนาผลงาน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าคุณจะถูกจำกัดด้วยงบประมาณ หรือระยะ
เวลาที่สั้นเพียงใด เรายังคงสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน
ของมาตรฐานเดียวกันเสมอ รวมทั้งความถูกต้องของเนื้อหา
อย่างครบถ้วน

:: รูปแบบการทำงานของเรา ::

      เราทำการพูดคุยถึงความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก
บวกกับเนื้อหาข้อมูลที่คุณมีอยู่ จากนั้นเราจะระดมสมอง
เพื่อออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการ และ
วัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้ เพื่อนำขั้นตอนเข้าสู่แผนงานต่อไป

"THE BEST WAY TO HAVE A GOOD IDEA IS TO HAVE A LOT OF IDEAS."
— Dr. Linus Pauling —       

       บริษัท พาบุญมา ครีเอทีฟ โซลูชั่นส์ จำกัด คือผู้นำ
ด้านสื่อดิจิตอลมัลติมีเดียที่มีศักยภาพและความสามารถ
ทั้งในด้านเครื่องมือ รวมถึงบุคลากรผู้เชียวชาญ ในการ
สร้างสรรค์งานด้านสื่อดิจิตอลและมัลติมีเดียที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรืองานด้านประชาสัมพันธ์
อาทิ e-Learning, e-Training, Presentation, Video
Production, Interface และ 3D Animation

       ด้วยผลงานที่โดดเด่นของบริษัทพาบุญมา จึงทำให้เรา
ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนชั้นนำ
มากมายอย่างยาวนานและต่อเนื่องเสมอมา โดยยึดหลัก
คุณภาพในการสร้างสรรค์งานควบคู่ไปกับการบริการที่เป็นเลิศ

“พลิกประสบการณ์ด้านสื่อดิจิตอลและมัลติมีเดียที่คุณสัมผัสได้”
e-Learning
Online/Offline Interactive Courseware
Learning Objects
Video Production
TV Program
Interface
Interface Design for Web Application
and Mobile
Presentation
Corporate & Product Presentation
3D Animation
3D Object Model
3D Animation
Training
Inside/Outside Training Organizer
เราภูมิใจในผลงานที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตัวเองด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชิ้นงานของลูกค้าทุกท่านด้วยเช่นกัน
เรามีความ ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานของหน่วยงานและองค์กรมากมาย
ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียของคุณให้กลายเป็นจริงอย่างที่คุณต้องการ และด้วยความคุ้มค่าที่สุด
"When all think alike, then no one is thinking."
— Walter Lippman —       

      เรายังต้องการคนที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ โดยเราจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณให้สร้างผลงาน
อย่างมืออาชีพ เมื่อคุณได้เข้ามาร่วมทีมกับเรา คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่และเติบโตไปด้วยกัน

Personal Assistant  .  Office Admin  .  Production Assistant  .  Research & Coordinator
Content Writer  .  Creative  .  Graphic Designer  .  Flash Programmer  .  Media Editor

PABOONMA CREATIVE SOLUTIONS Co., Ltd.
699 ชั้น 7 อาคารกองบุญมา
ถนนสีลม บางรัก กรุุงเทพฯ 10500

Email : admin@paboonma.com
Tel : 02-635-3339
Fax : 02-237-1977